Услови за користење

БидиТака Ви овозможува користење на содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, кои се во сопственост на БидиТака. Со користењето на интернет порталот на БидиТака, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Обврски на корисниците при користење на порталот

Со прифаќање на овие Услови за користење, корисникот прифаќа и согласен е дека услугите и содржините на БидиТака ќе вклучуваат реклами, разни известувања и слични пораки од БидиТака.

Авторски права

Содржините објавени на БидиТака се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери/извори/автори кои се користат со нивна дозвола. Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од БидиТака.

Промена на содржините на порталот и услугите

БидиТака го задржува правото на промена, отстранување на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. БидиТака не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.