Контакт

БидиТака е портал со забавно информативен карактер.

За нашиот аудиториум нудиме интересни содржини.

contact@biditaka.mk